Privacy policy

Noordmolen-Twickel-Vlag-Engeland

 

Englishxxxx
Noordmolen-Twickel-Vlag-Duitsland
Deutsch

Privacybeleid van Stichting Beheer Noordmolen  Twickel

Versie 2018-05
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 29-05-2018.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Stichting Beheer Noordmolen Twickel. Je dient je ervan bewust te zijn dat Stichting Beheer Noordmolen Twickel niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Stichting Beheer Noordmolen Twickel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je via onze website middels een online formulier reageert, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mailprovider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van “functionele cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst door je internetbrowser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen niet-persoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.

Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld YouTube video’s, Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de correctie werking van hun diensten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Je kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie de contactgegevens onder aan de website.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Stichting Beheer Noordmolen Twickel

English

 

 

Privacy policy of Stichting Beheer Noordmolen Twickel

Version 2018-05
This page was last updated on 29-05-2018.

We are aware that you place your trust in us. Least we can do to protect your privacy. On this page, we let you know what data we collect when you use our website, why we collect this data and how we use it to improve your user experience. This way you will understand exactly how we work. This privacy policy is applicable to the services of Stichting Beheer Noordmolen Twickel. You should be aware that Stichting Beheer Noordmolen Twickel is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. By using this website, you indicate that you accept the privacy policy. Twickel North Windmill Foundation respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information that you provide to us is treated confidentially.

 

Our use of collected data

Use of our services
When you respond via our website using an online form, we ask you to provide personal data. These details are used to carry out the requested action. The data will be stored on the secure servers of our provider. We will not combine this data with other personal data we have.

Communication
When you send e-mail or other messages to us, it is possible that we save these messages. Sometimes we will ask you for your personal details which are relevant to the situation in question. This makes it possible for us to process your questions and answer your requests. The data is stored on the secure servers of our e-mail provider. We will not combine this data with other personal data we have.

Cookies
This website uses “functional cookies” (text files that are placed on your computer by your internet browser) to ensure correct operation. These cookies are completely safe, contain only non-personal information and do not influence visits to the website. Any functionalities embedded on this website by external providers, such as for example Youtube videos, Google Analytics, Google Calendar, Google Maps, Facebook timeline or a Twitter block also place their own cookies for the correct operation of their services.

Disabling cookies
Most browsers are set by default to accept cookies, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function properly if cookies are disabled in your browser. You can delete or disable these cookies through your browser.

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than those described in this Privacy Policy unless we have obtained your prior consent.

Third parties
The information is not shared with third parties. In some cases, the information may be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Possible adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy declaration. It is therefore advisable to consult this privacy declaration regularly.

Choices for personal data
We offer all visitors the possibility to view, change, or remove all personal information currently provided to us.

Adjusting/unsubscribing to newsletter service
At the bottom of each mailing you will find the possibility to adjust your data or to unsubscribe.

Modify/ unsubscribe communication
If you want to change your data or remove yourself from our files, please contact us. See contact details at the bottom of the website.

Questions and feedback
We regularly check to ensure that we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

Stichting Beheer Noordmolen Twickel

Deutsch